ВИХОВНА РОБОТА

        Формування всебічно розвиненої успішної особистості стало провідною ідеєю, над якою працює педагогічний колектив. Спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи народної педагогіки, куратори груп відшукують нові підходи у вихованні, які відповідали б потребам розвитку особистості, були б спрямовані на досягнення творчих і культурно-національних цінностей.Зміни в економіці, ідеології, політиці, моралі нашого суспільства потребують нових підходів до реалізації виховних завдань у навчальному закладі. Тому формування всебічно розвиненої успішної особистості стало провідною ідеєю, над якою працює педагогічний колектив. Спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи народної педагогіки, куратори груп відшукують нові підходи у вихованні, які відповідали б потребам розвитку особистості, були б спрямовані на досягнення творчих і культурно-національних цінностей.

      Одним із важливих завдань коледжу є виховання успішної особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються у нашій країні, людина, яка уміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про навколишнє середовище та способи взаємодії з ними.

    Проблема управління системою виховної роботи у коледжі належить до найбільш актуальних проблем, тому що зростають вимоги до майбутніх спеціалістів. Виховна робота у Роменському фаховому коледжі СНАУ є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору. 

     Виховну роботу в коледжі здійснює викладацький склад, куратори груп, вихователь гуртожитку, представники органів студентського самоврядування. Адміністрація коледжу та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, Законів України, документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України і вимог Положення про ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ”, Положення про виховну роботу та інших  нормативних документів.     

Головними завданнями виховної роботи у коледжі є:

 • виховання студента як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;
 • виховання студента як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;
 • сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів;
 • розвиток студентського самоврядування як осередку самореалізації громадянського виховання;
 • гуманізація освітнього процесу, стимулювання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти студентів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків виховання;
 • забезпечення єдності навчальної, науково-пошукової та виховної роботи;
 • створення здорового морально-психологічного клімату в студентському колективі.

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовних, інтелектуальних та фізичних здібностей.

     Принципи виховної системи коледжу:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям,
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,
 • єдність вимог і поваги до особистості,
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.