ВИХОВНА РОБОТА

        Формування всебічно розвиненої успішної особистості стало провідною ідеєю, над якою працює педагогічний колектив. Спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи народної педагогіки, куратори груп відшукують нові підходи у вихованні, які відповідали б потребам розвитку особистості, були б спрямовані на досягнення творчих і культурно-національних цінностей. Зміни в економіці, ідеології, політиці, моралі нашого суспільства потребують нових підходів до реалізації виховних завдань у навчальному закладі. Тому формування всебічно розвиненої успішної особистості стало провідною ідеєю, над якою працює педагогічний колектив. Спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи народної педагогіки, класні керівники груп вишукують нові підходи у вихованні, які відповідали б потребам розвитку особистості, були б спрямовані на досягнення творчих і культурно-національних цінностей.

      Одним із важливих завдань коледжу є виховання успішної особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються у нашій країні, людина, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про навколишнє середовище та способи взаємодії з ними.

    Проблема управління системою виховної роботи у коледжі належить до найбільш актуальних проблем, тому що зростають вимоги до майбутніх спеціалістів. Виховна робота у Роменському фаховому коледжі СНАУ є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору. 

     Виховну роботу в коледжі здійснює викладацький склад, класні керівники груп, вихователь гуртожитку, представники органів студентського самоврядування. Адміністрація коледжу та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, Законів України, документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України і вимог Положення про ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ”,  Положення про виховну роботу, Плану виховної роботи та інших  нормативних документів.     

Головними завданнями виховної роботи у коледжі є:

 • виховання студента як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;
 • сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів;
 • розвиток студентського самоврядування як осередку самореалізації громадянського виховання;
 • гуманізація освітнього процесу, стимулювання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти студентів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків виховання;
 • забезпечення єдності навчальної, науково-пошукової та виховної роботи;
 • створення здорового морально-психологічного клімату в студентському колективі.

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовних, інтелектуальних та фізичних здібностей.

     Принципи виховної системи коледжу:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям,
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,
 • єдність вимог і поваги до особистості,
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.