ФІНАНСОВО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

0-02-05-9178df4260f7c873eb0a877715d4fc1fd43101d2b03b26988d9f4f43cd6ee382_dc037aa9a9848958
Дяченко Юрій Петрович - завідувач відділення
Поповиченко Ольга Вікторівна - секретар відділення

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:  фаховий молодший бакалавр.
Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
 • на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців 

На сьогоднішній день відділення готує молодших спеціалістів – техніків-електриків та студентів  за кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, для роботи в державних, колективних сільськогосподарських та фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-обслуговуючих підприємствах, на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, а також в розрахункових підрозділах, орендних і приватних господарствах як спеціаліст, керівник (організатор), виконавець і може працювати на посадах:

 • техніка-електрика (інженера) відділення, дільниці, господарства;
 • електродиспетчера;
 • електромеханіка;
 • електромеханіка дільниці;
 • лаборанта з електромеханічних випробувань і вимірювань;
 • електромонтажника-налагоджувальника;
 • електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 • електромонтажника силових мереж та електроустаткуавння;
 • електромонтера з обслуговування підстанції;
 • електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики;

Для якісної підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів кабінети і лабораторії відділення електрифікації обладнані необхідним обладнанням, інструментом та витратними матеріалами, як цього вимагає Освітньо-професійна програма.

Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню, формуванню у студентів професійних вмінь і навичок. Для цього в коледжі створена належна база для проведення навчальних практик. Виконувати слюсарні, токарні, механічні та зварювальні роботи студенти вчаться в навчальній майстерні, під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання.В електромонтажних лабораторіях студенти здобувають навички по монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту електротехнічного обладнання, силових, розподільчих мереж.

Передує самостійній практичній роботі – індивідуальне навчання студентів. На якому персонально з кожним студентом працює майстер виробничого навчання або викладач спеціальних дисциплін, пояснюючи елементарні правила монтажу електрообладнання, пояснює правила техніки безпеки і охорони праці.
Перед виробничою практикою, студенти закріпляють свої навички на навчальному електротехнічному полігон, який знаходиться на території коледжу.
Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в господарствах району та області, на енергоексплуатуючих підприємствах.
У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.

Студенти відділення електрифікації займають активну позицію в житті коледжу. Беруть участь у всіх заходах, які проводяться в навчальному закладі. Спортсмени неодноразово показували значні успіхи в змаганнях по футболу, волейболу.
У вільний від занять час, студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.

В гуртожитку створені комфортні умови для проживання.

В подальшому випускники віділення «Електрифікація та автоматизація в АПК» мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. А оскільки коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету, то випускники відділення мають можливість продовжити навчання в університеті по ступеневій підготовці   за державним замовленням. Також радо зустрічає наших випускників Харківський національних технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка, Київський університет біоресурсів та природокористування.
За 26-ти річну історію відділення підготувало майже 600 спеціалістів техніків-електриків, що є яскравим свідченням навчально-методичного потенціалу відділення. І ця кількість постійно зростає.

Галузь знань:  07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  фаховий молодший бакалавр.
Термін навчання:

 • на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
 • на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців 

Навчання у Роменському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету – це свята і будні молодої людини, сповнені мрій і бажань, можливостей і задумів. Студентські роки – найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.

Значна увага приділяється вивченню спеціальних дисциплін, зокрема такі як: банківські операції, податкова система, фінанси, гроші та кредит, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи і технології  у фінансово-кредитних установах, казначейська справа, охорона праці, контроль і ревізія, фінансовий облік.

Навчальним планом передбачено проходження навчальних практик:

– з інформаційних систем та технологій у фінансово-кредитних установах;

– з бухгалтерського обліку;

– з податкової системи;

– з інформатики і комп’ютерної техніки;

– з економічного аналізу;

– з бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках;

– з банківських операцій;

– з інформатики і комп’ютерної техніки;

 – з фінансів підприємства.

Студенти відділення мають можливість працювати у комп’ютерних класах, використовуючи програмне забезпечення: 1С: Бухгалтерія, Парус – Підприємство, 1 ДФ. 

Але разом з цим повинна бути і особиста зацікавленість студента у знаннях  за принципом – це мені потрібно, це мені цікаво, я хочу це знати. І таких студентів у нас багато – близько 40% навчається на    «добре» та “відмінно”.

Навчальним планом передбачена переддипломна практика тривалістю чотири тижні. Практика проводиться у базових сільськогосподарських та інших підприємствах різних форм власності. В коледжі налагоджені  зв’язки з  Державною податковою інспекцією, фінансовими відділами та контрольно – ревізійними управліннями Сумської області та районів, що дозволяє вирішувати питання практичної підготовки студентів на  високому рівні.

Колектив відділення вважає своїми найголовнішими завданнями – удосконалення рівня підготовки студентів та надання студентам сучасних знань з метою  забезпечення високого професійного рівня майбутніх фахівців.

Молодший  спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування повинен вміти:

▪      Організовувати  інвестиційну діяльність  підприємства;

▪      Одержувати кредити в комерційних банках;

▪      Проводити страхування майна підприємства;

▪      Складати фінансову звітність підприємства;

▪      Аналізувати фінансовий стан підприємства;

▪      Планувати прибуток і рентабельність;

▪      Контролювати використання бюджетних коштів;

▪      Проводити фінансові операції з нерухомістю.

Випускники відділення   можуть продовжити навчання за скороченим терміном, вступивши до Сумського національного аграрного університету  та інших ВНЗ за освітньо – кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр.