Забезпечення якості освіти

Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ”

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ” функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.

► Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Про моніторинг якості освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ»

► Положення про контроль знань здобувачів освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

► Положення про Екзаменаційні комісії у ВСП «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

►  Положення про опитування студентів стосовно якості надання освітніх послуг у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Положення про академічну доброчесність у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Положення про Web-сайт у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

Результати моніторингу якості надання освітніх послуг

► Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

► Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

► Спеціальність 208 Агроінженерія

Діагностичний ІнструменТАРІЙ