Забезпечення якості освіти

Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Роменського фахового коледжу Сумського НАУ

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Роменському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.

► Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

 Про моніторинг якості освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ»

Положення про контроль знань здобувачів освіти у ВСП «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Положення про Екзаменаційні комісії у ВСП «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

 Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Положення про академічну доброчесність у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Положення про Web-сайт у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

Результати моніторингу якості надання освітніх послуг

Результати складання державної підсумкової атестації 2020-2021н.р.

Результати директорського контролю за 2020-2021н.р.

Рейтинг академічних груп за результатами навчальних досягнень  за ІІ семестр 2020-2021н.р.

Рейтинг здобувачів освіти за результатами навчальних досягнень  за ІІ семестр 2020-2021н.р.

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості викладання у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» 2021н.р.

Результати опитування здобувачів освіти щодо  якості організації освітнього процесу  у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» 2021н.р.

► Результати опитування здобувачів освіти щодо системи оцінювання та проявів корупції у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» 2021н.р.

► Результати опитування здобувачів освіти з питань дотримання академічної доброчесності 2021н.р. 

► Результати моніторингу працевлаштування та подальшого навчання у ВНЗ випускників 2021 р.

► Результати аналізу кадрового забезпечення для провадження освітньої діяльності у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ”

► Результати опитування щодо визначення рівня обізнаності науково-педагогічних(педагогічних) працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Діагностичний ІнструменТАРІЙ

► Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності

► Анкета для опитування студентів з питань дотримання академічної доброчесності 

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості викладання у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» 

► Анкета для опитування здобувачів освіти щодо  якості організації освітнього процесу  у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ»

► Анкета для опитування здобувачів освіти щодо системи оцінювання та проявів корупції у ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ»