відділення заочного навчання

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

Заочне
Прокопенко Юрій Олексійович - завідувач відділення
Бердник Ірина Володимирівна - секретар відділення

Найбільш мобільною і гнучкою на сьогоднішній день є підготовка фахівців за заочною формою навчання, адже людина може отримати необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

Коледж заочно готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 208 «Агроінженерія» – термін навчання 2 роки 10 місяців.

Навчання здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Навчальний процес на заочному відділенні забезпечують 37 викладачів з відповідною вищою освітою та достатнім виробничим стажем роботи, високим педагогічним досвідом і методичною майстерністю.

Основними напрямками розвитку відділення є:

  • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр;
  • оновлення та поповнення матеріально-технічної бази відділення;
  • підвищення якості підготовки фахівців з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
  • вдосконалення підготовки студентів.

Ведуча роль роботи зі студентами-заочниками належить навчальній діяльності, де завдання викладача не вичерпується тільки передаванням знань студентам, а й вихованням у них самостійності при вивченні програмного матеріалу.

Для студентів заочної форми навчання передбачено лекційно-екзаменаційна сесія терміном 30-40 календарних днів на навчальний рік, тому настановні, оглядові, лабораторні, практичні, контролюючі заняття, що проводяться зі студентами, плануються викладачами так, щоб максимально зосередити увагу студентів на засвоєнні навчального матеріалу відповідно до навчальних планів і програм з навчальних дисциплін. А у міжсесійний період вони виконують передбачені навчальними планами курсові та домашні контрольні роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію.

В подальшому випускники мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту. А оскільки Роменський коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету, випускники відділення мають можливість продовжити навчання в університеті по ступеневій підготовці зі спеціальності 208 “Агроінженерія”.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в підприємствах різних форм власності.

На сьогоднішній день на базі Роменського коледжу Сумського НАУ працює Роменський поліграфічно – інформаційний відділ інституту заочної освіти Сумського національного аграрного університету, де студенти заочної форми навчання здобувають вищу освіту без виїзду до м. Суми.фаховий