КУРСОВЕ ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Дипломне та курсове проєктування є завершальним етапом навчання загалом або окремої дисципліни і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності чи дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих та інших завдань, а також розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту.

Дипломні та курсові проєкти характеризують рівень загальної підготовки студента, ступінь засвоєння ним дисциплін навчального плану та виявляють здатність до самостійної роботи за спеціальністю.

В процесі проєктування, при розробці конкретних завдань проекту студент набуває навички які потім демонструє під час захисту проекту:

  • уміння сформулювати завдання, що постали під час проектування;
  • вибір та обґрунтування шляхів та прийомів вирішення задач;
  • здатність застосовувати свої знання до вирішення конкретних задач;
  • уміння пристосовувати останні досягнення науки, новітні технології до вирішення завдань проекту;
  • уміння логічно, стисло викладати думки та пропозиції;
  • уміння формулювати підсумки.

Дипломне та курсове проєктування базується на успішному вивченні та засвоєнні матеріалу  спеціальних дисциплін. 

Дипломний чи курсовий проєкт – є самостійною роботою студента, який виконується під керівництвом викладача, чи спеціаліста галузі, які організують та направляють роботу проектанта, таким чином, щоб найвигідніше рішення було винайдено та застосовано ним самостійно, із найменшими витратами праці та часу в терміни відведені для написання та оформлення проєкту.

Проєкт вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.

Нормативні документи

Завдання на курсові проєкти і роботи

Методичні матеріали з курсового та дипломного проєктування

► Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та дипломних проєктів

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Технічна механіка”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Технічний сервіс в АПК”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Експлуатація машин і обладнання”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Електропривод сільськогосподарських машин”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів та систем автоматичного керування”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Економіка сільського господарства та організація агроенергосервісу”

► Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси”