НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА

Пелипенко Рита Вікторівна - диспетчер навчальної частини
Марченко-Грицик Тетяна Володимирівна - секретар навчальної частини
Гринько Катерина Олексіївна - інспектор з кадрів (обліку студентів)

► Положення про навчальну частину

     Сучасний освітній заклад є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів є навчальна частина.

        Основне завдання діяльності навчальної частини – це організація освітнього процесу в коледжі на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.  У своїй діяльності навчальна частина керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу освіту”, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, відповідними положеннями навчального закладу та наказами директора.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Складання навчальних, робочих планів та графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження).
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача свідоцтв про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення навчального закладу та оформлення додатків до них.
 • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків, залікових книжок, індивідуальних навчальних планів студента та академічних довідок.
 • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.
 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • Складання звітів за результатами навчального процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.
 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди.

V. Консультативна робота

 • Своєчасне інформування науково-педагогічних працівників про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Листування з громадянами і відомствами з навчальних питань.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.