ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес у ВСП “Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету”  – це система науково-обґрунтованих організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні (циклі підготовки фахівців) відповідно до стандартів вищої та фахової передвищої освіти і гармонізованих з принципами формування Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

Мета освітнього процесу полягає у реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих (креативних) здібностей, задоволенні потреб особи і  суспільства у підготовці компетентних фахівців, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.
Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, ступневості освіти, її наступності та неперервності, органічного єднання освітньої і наукової діяльності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій. Освітній процес у коледжі організований відповідно до вимог чинного законодавста.

Мова освітнього процесу – УКРАЇНСЬКА.