Навчальні дисципліни за вибором здобувача  освіти

Навчальні дисципліни за вибором здобувача  освіти – це дисципліни, які вводяться закладом фахової передвищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей тощо.

Вибіркові навчальні дисципліни загальної, професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентностей здобувача фахової передвищої освіти відповідно до вимог ринку праці. При виборі дисциплін здобувач освіти має забезпечити виконання встановленого річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на навчальний рік. Проте, за бажанням, студент, який успішно засвоює обов’язкову навчальну програму, може збільшити встановлене навчальне навантаження за рахунок вибору додаткових дисциплін або дисциплін, що мають більший обсяг кредитів, але не більше 20 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової циклової комісії, так і інші дисципліни. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в переліку вибіркових дисциплін.

До 1 червня студенти попередньо обирають вибіркові дисципліни і повинні записатися у відділенні на їх вивчення. Мінімальна чисельність у групі з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не менше 15 осіб. Якщо на дисципліну не записалася мінімально необхідна кількість студентів, завідуючий відділенням доводить до відома студентів про перелік дисциплін, які вважаються не обраними, і студент може обрати ту дисципліну, де є, або може з’явитися достатня для навчання кількість студентів.

► Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої освіти вибіркових навчальних дисциплін у  ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ»

Перелік та опис навчальних дисциплін за вибором здобувача  освіти