АГРОІНЖЕНЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

Пелипенко Сергій Васильович - завідувач відділення
Спас Олена Григорівна - секретар відділення

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність: 208 «Агроінженерія»   

Освітньо-кваліфікаційні рівні: фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр

Кваліфікація:  технік-механік                              

Термін навчання:

− на основі базової середньої освіти – 3 роки 10 місяців

− на основі повної загальної середньої освіти –  2 роки 10 місяців

− на базі ОКР кваліфікований робітник –  2 роки 10 місяців

Відділення «Механізація агропромислового виробництва» бере свій початок з 30-х років минулого століття. На відділенні навчається близько 300 студентів. Відділення готує техніків-механіків для роботи в державних, колективних сільськогосподарських та фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, пунктами технічного обслуговування, а також в розрахункових підрозділах, орендних і приватних господарствах як спеціаліст, керівник (організатор), виконавець і може працювати на посадах:

−      техніка-механіка (інженера) відділення, бригади, господарства;

−      завідуючого автомобільним гаражем;

−      техніка-механіка (інженера) з механізації тваринницьких ферм;

−      завідувач машинного двору;

−      керуючий сільськогосподарською дільницею;

−      завідувач майстернею;

−      майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;

−      механік автомобільної колони (гаража);

−      механік  виробництва, дільниці, цеху;

−      технік з механізації трудомістких процесів;

−      інспектор з охорони праці;

−      налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів;

−      слюсар з паливної апаратури, ремонту автомобілів, сільськогосподарських машин і устаткування.

Технік-механік забезпечує виробництво продукції рослинництва на основі передових технологій, виробничу експлуатацію машин і обладнання на тваринницьких фермах і комплексах, виробничий процес у майстерні по ремонту і обслуговуванню машинно-тракторного парку господарства, організовує виробничу і технічну експлуатацію машинно-тракторного парку на основі діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; організовує і здійснює заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Для якісної підготовки фахівців кабінети і лабораторії відділення  обладнані необхідними вузлами, агрегатами та інструментами, як цього вимагають навчальні програми. Завдяки цьому студенти мають змогу детально вивчити будову, регулювання, методи діагностування та ремонту тракторів, комбайнів, самохідних, начіпних і причіпних машин.

Нинішній колектив відділення – сплав досвіду та молодості. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню, формуванню у студентів професійних вмінь і навичок. Для цього в коледжі є навчально-виробнича майстерня, навчально-дослідне господарство, машино-тракторний парк з набором автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин.

Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в господарствах та підприємствах району та області. Ефективними є заняття на виробництві, де студенти практично опановують той чи інший технологічний процес в конкретних виробничих умовах.

У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.